játék az élet!friss hírek!csatlakozz!szeretlek!légy trendi!nascar
Egyéni keresés

A pél­da szó je­len­té­se u­tal­hat egy ma­tek fel­ad­vány­ra,a­mi­vel a di­á­ko­kat se­gí­tik a fel­ada­tok megér­té­sé­ben. É­le­tünk so­rán ren­ge­teg pél­dá­val ta­lál­ko­zunk.

hirdetés

Pél­dá­ul ma­te­ma­ti­ka ó­rán sok­szor el­hang­zik a kö­vet­kező mon­dat: ez egy jó pél­da a kö­vet­kező fel­adat­ra. I­lyen­kor a di­á­kok már só­haj­toz­nak, tud­ják, most egy hosszú fel­adat fog kö­vet­kez­ni, a­me­lyet egy két ol­da­las pél­da­fel­adat el­ké­szí­té­se előz meg.